Thực hiện Công văn số 1125/SGD&ĐT-GDTH ngày 13/11/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học (SHCM theo NCBH) ...