Căn cứ Thông báo số 01/TB-UBND, ngày 03 tháng 01 năm 2017 của UBND huyện Sơn Động về việc tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm trước khi bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học