Trưởng phòng và các phó trưởng phòng(24/10/2009)

STT

Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Phí Trọng Quang

Trưởng Phòng

 

2

Tô Trọng Vượng

Phó Trưởng phòng

 

3

Cao Thị Kim Quy

Phó Trưởng phòng

 

   

 

Chủ tịch công đoàn GD huyện(24/10/2009)

Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ email

Nguyễn Văn Tiếp

Chủ tịch CĐ

cddonghung@thaibinh.edu.vn

Chuyên viên - cán bộ phòng(24/10/2009)

STT

Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1      

Lê Thị Diễm Phương

Chuyên viên

thdonghung@thaibinh.edu.vn

2      

Phạm Thị Hồng Toan

Chuyên viên

 

mndonghung@thaibinh.edu.vn

3Mai Kiên CườngCán bộ  

4      

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chuyên viên

 

 

5

Nguyễn Văn Trìu

Chuyên viên

thcsdonghung@thaibinh.edu.vn

6    

Đinh Tiến Việt

Cán bộ

 

7

Nguyễn Đức Thành

Cán bộ

csvctbdh@thaibinh.edu.vn

Bùi Thị Ánh Tuyết

Cán bộ

ktdonghung@thaibinh.edu.vn

Nguyễn Đức Nam

Cán bộ

vpdonghung@thaibinh.edu.vn

10

Trần Văn Nam

Cán bộ

 

11

Phí Đức Khởi

Chuyên viên

 

12

Cao Gia Tuấn

Cán bộ

thanhtradh@thaibinh.edu.vn,

Trưởng phòng và các phó trưởng phòng(24/10/2009)

STT

Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Phí Trọng Quang

Trưởng Phòng

 

2

Tô Trọng Vượng

Phó Trưởng phòng

 

3

Cao Thị Kim Quy

Phó Trưởng phòng

 

   

 

Chủ tịch công đoàn GD huyện(24/10/2009)

Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ email

Nguyễn Văn Tiếp

Chủ tịch CĐ

cddonghung@thaibinh.edu.vn

Chuyên viên - cán bộ phòng(24/10/2009)

STT

Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1      

Lê Thị Diễm Phương

Chuyên viên

thdonghung@thaibinh.edu.vn

2      

Phạm Thị Hồng Toan

Chuyên viên

 

mndonghung@thaibinh.edu.vn

3Mai Kiên CườngCán bộ  

4      

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chuyên viên

 

 

5

Nguyễn Văn Trìu

Chuyên viên

thcsdonghung@thaibinh.edu.vn

6    

Đinh Tiến Việt

Cán bộ

 

7

Nguyễn Đức Thành

Cán bộ

csvctbdh@thaibinh.edu.vn

Bùi Thị Ánh Tuyết

Cán bộ

ktdonghung@thaibinh.edu.vn

Nguyễn Đức Nam

Cán bộ

vpdonghung@thaibinh.edu.vn

10

Trần Văn Nam

Cán bộ

 

11

Phí Đức Khởi

Chuyên viên

 

12

Cao Gia Tuấn

Cán bộ

thanhtradh@thaibinh.edu.vn,